Adana Hava Durumu
Arama Yap
Adana Büyükşehir Belediyesi Facebook Adana Büyükşehir Belediyesi YouTube Adana Büyükşehir Belediyesi Twitter Adana Büyükşehir Belediyesi RSS
Tebrik Galerisi sosyalag Toplu Sms Hizmeti nikah
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
(2) Bu Yönetmelik; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları sağlamak amacıyla teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dâhil esas ve usulleri kapsar.
Dayanak
Madde 2 - (1)  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince, 14.03.2007 tarihli ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ait olan bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu,  2886 sayılı Devlet ihale, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - (l)Bu Yönetmelikte ifade edilen,
a) Başkan: Adana Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Adana Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Adana Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Çalışan Personel: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli,
e) Daire Başkanı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanını,
f) Müdürlük: Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünü,
g) Şube Müdürü: Bilgi İşlem Şube Müdürünü,

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev-Çalışma Esasları, Yetki ve Sorumluluklar
Teşkilat
Madde 4 - Daire Başkanlığı idari teşkilatı; Daire Başkanı, Şube Müdürü, memur, sözleşmeli personel ve işçilerden oluşur.
Görev
Madde 5- Daire Başkanlığının görevleri teşkilat yapısını oluşturan Şube Müdürlüğüne ait görevlerin toplamından oluşur.
Müdürlüğün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları
Madde 6-  Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) E-Devlet projelerindeki bilgi toplumu strateji ile entegrasyon sağlayabilmek için gerekli alt yapının oluşturulması.
b) Birimlerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunulması. Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunun gerçekleştirilmesi, ortak bilgi bankası oluşturulması, bunlarla ilgili gerekli altyapı- elektrik, data ve diğer network ve benzeri her türlü hizmetlerin yapılması veya yaptırılması.
c) Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların
bakım ve güncelleştirmelerin yapılması veya yaptırılması.
d) İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında data iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişinin sağlanması.
e) Birimler arası iletişim ve veri alışverişini sağlamak üzere bilgisayar iç haberleşme sisteminin oluşturulması.
f) Belediye Internet web sitesi kurulmasını sağlayarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişinin sağlanması. Belediyecilik hizmetlerinin mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşınması, vatandaşa dönük hizmetlerin internet üzerinden sunulması.
g) Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik destek sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olunması, bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunulması.
h) Donanım ve yazılımların bakımının yapılmasının sağlanması, faal halde bulundurulması.
ı) Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi ve düzenlenmesinin sağlanması.
i) Gelecekteki ihtiyaçların analiz edilmesi ve temininin sağlanması.
j) Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesinin sağlanması.
k) Müdürlüğün malzeme, ikmal ve stok kontrolünün yapılması temininin sağlanması.
l) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve uygulanması.
m) Veri güvenliğinin sağlanması ve uygulanması. Mevcut verilerin yedeklemesinin düzenli şekilde yapılması.
n) Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunun sağlanması. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarının koordine edilmesi.
o) Belediyede mevcut olup, Müdürlüğün kontrolünde bulunan her türlü bilgisayar donanım malzemeleri, çevre birimleri ile altyapının bakım, onarım ve tamir işlerinin yapılması veya yaptırılması.
            Şube Müdürünün Görevleri:
            Madde 7-Şube Müdürünün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Şube Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konuları üst makamdan gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, Müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,
b) Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlar veya hazırlattırır bu programlara göre sevk ve idareyi temin etmek, bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunmak,
c) Müdürlük personelinin performans durumunu izleyerek gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunmak,
d) Personelin izin planlarını yapmak, izinlerini kullanmasını sağlamak. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol etmek,
e) Müdürlüğe, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra süresi içinde yerine yanıtlanmasını, ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol etmek,
f) Belediyenin tüm birimlerinin, bilgisayar teknolojisinden faydalanmasını sağlamak,
g) Müdürlük tarafından gelecekte uygulanacak bilgi işlem stratejilerini analiz etmek, uygulanabilirlik raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
h) Kurulmuş olan bilgisayar sistemini belirli kriterler dâhilinde ve mevzuatın izin verdiği ölçülerde diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
i) Stratejik planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
j) Eğitim ve tanıtım seminerleri düzenlemek ve düzenlenmesini sağlamak,
k) Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,
l) Sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak,
m) İş verimini artırmak ve zaman kaybını azaltmak,
n) Daha hızlı ve daha etkin planlama yapılmasını sağlamak,
o) Devamlı gelişen bilişim teknolojisini takip ederek Belediyemiz hizmetlerinin daha verimli ve hızlı yapılmasını sağlamaktır.
p) Kanunlarda belirtilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
Şube Müdürünün Sorumlulukları
Madde 8- Daire başkanına bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer işleri düzenli bir şekilde ve zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Görevlerin yapılmasında, işin gereklerine, çalışma esaslarına, verimlilik ölçülerine, Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve emirlere aykırı davranışlardan ve kasıt, ihmal ve ilgisizliklerden doğacak sonuçlardan sorumludur.
Madde 9 : Teknik Destek ve İdari Büronun görev, yetki ve sorumluluğu
1) Şube Müdürlüğü Teknik Destek Büro Bölümü; Şube Müdürünün emri altında yeterli sayıda personelden teşekkül eder. Teknik büro personeli en az lise ve dengi okul mezunlarından atanır.
a)  Şube Müdürü’nün emirleri doğrultusunda sistemlerin geliştirilmesi, ağ yönetimi, sistemler, Internet, Web sayfası, veri tabanı ve uygulama programlarının daha verimli hale getirilmesi için gerekli analizleri yapmaktan, bakım ve işletilmesini sağlamaktan programlayıcı ve çözümleyicilere gerekli teknik desteği vermekten sorumlu olmak,
b) Şube Müdürü’nün emirleri doğrultusunda programların hazırlanma, analizi, bakım ve işletilmesini sağlamaktan sorumlu olmak,
c) Programcılar tarafından hazırlanacak programlar hakkında önbilgi toplamak, verileri kontrol etmek, programcıyla koordineli çalışmak,

d)Mevcut bilgisayar birimlerini işletip çalışmasını sağlamak. Ayrıca bilgisayarın donanım ve yazılımlarından, bağlı diğer yazıcı ve kesintisiz güç kaynağının güvenliğinden ve arızalarından sorumlu olmak. Yukarıda belirtilen bilgisayar sistemlerinin arızalanması durumunda sistemin tekrar çalıştırılmasından sorumlu olmak.
e) Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı elektrik, data ve diğer network ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
f)Sistem manyetik ortam üzerindeki bilgilerin güvenliğini sağlamak ve
yedekleme araçları vasıtasıyla yedekleme yapıp muhafaza etmek,
g) Belediye Web sitesinin güncellenmesi: Diğer birimlerce hazırlanan içeriklerin ilgili bölüm yada başlık altında yayınlanmasını sağlamak, Organizasyon şeması ve diğer yönetimsel içeriklerle ile ilgili değişikliklerin web sitesine işlenmesini sağlamak, haber, duyuru faaliyet raporu v.b.bilgilerin sitede ilan edilmesini sağlamak, Web sitesi ile ilgili resmi ve teknik iş ve hizmetlerin aksamadan devamı için gerekli takip ve koordinasyonunu yapmak,
h) İnternet üzerinden sunulabilecek –mevzuatın verdiği yetki sınırları dahilinde Belediyecilik hizmetlerinin interaktif ve online olarak sunulmasının temin ve takip etmek,
ı) Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmetlerin mevcut siteye uygulanmasının yapılması/yaptırılmasını sağlamak,
(2) Şube Müdürlüğü İdari Büro Bölümü; Şube Müdürünün emri altında yeterli sayıda personelden teşekkül eder. İdari büro personeli en az lise ve dengi okul mezunlarından atanır.
a) Büro memurları; yasalar, tüzükler, yönetmenlikler, başkanlık genelge ve bildirimleri ile Şube Müdür’ün emirlerini gecikmesiz, eksiksiz ve iş sahiplerine güçlük çıkarmadan yapmakla yükümlüdürler.
b) Şube Müdürlüğüne intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve
cevaplarını sevk etmek.
c) Her türlü yönetmelik, genelge, bildiri, başkanlık emirlerini takip etmek,
saklamak ve ilgili personele bildirmek.
d) Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak.
 e) Şube Müdürlüğünün  ihtiyacı olan kırtasiye vb. büro malzemelerini temin etmek ve israfa meydan vermemek.
f) Şube Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
            g) Dosyalama işlemlerini yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Planlama Koordinasyon ve Uygulama

Madde 10 : Görevin planlanması
Şube Müdürlüğündeki iş ve işlemler Daire Başkanı tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.
Madde 11 : Görevin yürütülmesi
Görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
Madde 12: Müdürlük birimleri arasında işbirliği
a) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Şube Müdürü tarafından sağlanır.
b) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir- teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
c) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
Madde 13 : Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
a) Müdürlükler arası yazışmalar Daire Başkanının imzası ile yürütülür.
b) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür, Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısının  parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Genel Sekreterin imzası ile yürütülür.
Madde 14 : Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
a) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
b) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
Madde 15 - (1) İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve yerel bir gazetede ilanı ile yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan adına Daire Başkanı yürütür.