25 Mayıs Gününün ülke genelinde “Etik Günü”, aynı günün yeraldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanması nedeniyle kamuda Etik Kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren, toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak amacıyla 25 . 05 . 2012 Cuma günü Belediye personeline konferans verilmiştir.

Etik Komisyon Üyeleri

Genel Sekreter V.: Nermin AKRAY

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı: Siyami Köksal

Teftiş Kurulu Başkanı: Haluk SEZEN

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

  • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli bir biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini arttırmak için çalışmayı,
  • Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü doğrultusunda yerine getirmeyi,
  • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
  • Görevimi, görev ile ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda ve bu nitelikte her hangi bir çıkar sağlamadan, her hangi bir özel menfaat beklentisi içerisinde olmadan yerine getirmeyi,
  • Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
  • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
  • Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca hazırlanan yönetmelikler ile belirlenen etik davranış, ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.