İhale Kayıt No:

İhalenin Yapılacağı Tarih:

03/05/2017

İhale Adı:

İşyeri ile 50 (elli) adet toplu taşıma otobüslerinin arka dış kısımlarının reklam alma işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (c) fıkrası gereğince aynı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

İhale Konusu:

İhale Saati: 14:00 , İhalenin Usulü/ Türü : Açık Teklif Usulü (45. Madde) / Kiralama İşiİ L A N

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

Yetki ve Sorumluluğu/mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda, nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, işin süresi, kullanım amacı, geçici teminatı, şartname bedeli belirtilen işyeri ile 50 (elli) adet toplu taşıma otobüslerinin arka  dış kısımlarının reklam alma işi,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (c) fıkrası gereğince aynı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulü ile  kiraya verilecektir.

İhale 03/05/2017 Çarşamba günü saat 14.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 9. Katında bulunan  Encümen Salonunda 1. sıradan başlayarak sırasıyla yapılacaktır.

1– Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Metro Vilayet İstasyonu Alt Geçitte (yer Altında) gişelerin bulunduğu kattaki 5 nolu, 50 m2’lik işyeri,

Tahmin Edilen Bedeli                                                     : 3.750,00 TL. (KDV Hariç)

Geçici Teminat Tutarı (Tahmin edilen bedelin %3’ü) : 112,50 TL.

İşin Süresi                                                                      : 3 (üç) yıl

2– Kozan İlçesi, Tufanpaşa Mahallesinde bulunan 88 ada, 14 parsel nolu taşınmaz üzerinde Kozan Otogarı içerisindeki 94 m2’lik 20 nolu işyeri,

Tahmin Edilen Bedeli                                                   : 6.000,00 TL. (KDV Hariç)

Geçici Teminat Tutarı (Tahmin edilen bedelin %3’ü)  : 180,00 TL.

İşin Süresi                                                                        : 3 (üç) yıl

3– Adana Büyükşehir Belediyesi adına tescilli olan 50 (elli) adet toplu taşıma otobüslerinin arka dış kısımlarına reklam alma işi,

Tahmin Edilen Bedeli                                                      : 400.000,00 TL. (KDV Hariç)

Geçici Teminat Tutarı (Tahmin edilen bedelin %3’ü)  : 12.000,00 TL.

İşin Süresi                                                                     : 3 (üç) yıl

4– Adana Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda bulunan alanlara (Baraj Yolu, Bülent Angın Bulvarı 7,5 Durak Kebabçı İbo adı altında faaliyet gösteren İşletmenin Ön Cephesinde,  Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Şehzade Kademoğlu Camii Uğur Mumcu Kavşağında, Aliya İzzet Begoviç Bulvarı ile Öğretmenler Bulvarı Kesişim Noktasında bulunan Kaldırıma) konulacak olan ayrı ayrı özellikleri belirtilen (dıştan dışa 24 m2, 19,25 m2 ve 29,25 m2= 72,50 m2 ölçülerinde) 3 (üç) adet Led Pano reklam ünitesinin, montaj edilerek hazır hale getirilerek reklam amaçlı kullanılması/kullandırılması işi,

Tahmin Edilen Bedeli                                                    : 24.000,00 TL. (KDV Hariç)

Geçici Teminat Tutarı (Tahmin edilen bedelin %3’ü)  : 720,00 TL.

Ek Teminat Tutarı (Tahmini Yapım bedelinin % 10’u) : 39.700,00 TL.

İşin Süresi                                                                     : 3 (üç) yıl

5- İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

6- Şartnamede yazılı olmayan hususlarda  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

7–  İhaleye giren herkes ihale şartnamesini okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.

8–  İsteklilerden İhaleye katılım için istenecek belgeler:

 1. A) Gerçek kişilerden istenecek belgeler;
 2. a) Kanuni İkametgah Belgesi,
 3. b) Nüfus cüzdan sureti,
 4. c) Adli sicil kaydı,
 5. d) Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi,
 6. e) Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat Mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur,
 7. f) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz,
 8. g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter Tasdikli imza sirküleri,
 9. B) Tüzel Kişilerden istenecek belgeler;
 10. a) Yetki belgesi,
 11. b) Türkiye gösterilmek üzere tebligat adresi,
 12. c) Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi,
 13. d) Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat Mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur,
 14. e) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz,
 15. f) Siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri mesleki kuruluşlardan 2017 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameleri,

9–  İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna (Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına bağlı Encümen Müdürlüğüne)  ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. maddesine göre hazırlanacak teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez. Açık arttırma ihalesine katılacak gerçek ve tüzel kişiler ihaleye girebilme şartlarını taşıyan belgelerle birlikte ihale saatinde Belediye Encümen Salonunda hazır bulunacaklardır.

10-  İhale ile ilgili şartnameler Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı (Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü)’ndan 1’inci,  2’inci   Sıradaki ihaleler  için 200,00 TL, 3’üncü  Sıradaki ihale için 300,00 TL, 4’üncü Sıradaki ihale için 500,00 TL karşılığında temin edilebilir veya görülebilir.

11– İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12–  İhaleye ilişkin bilgiler Adana Büyükşehir Belediyesi WEB sayfasından görülebilir.

İLAN OLUNUR.