Adana Hava Durumu
Arama Yap
Adana Büyükşehir Belediyesi Facebook Adana Büyükşehir Belediyesi YouTube Adana Büyükşehir Belediyesi Twitter Adana Büyükşehir Belediyesi RSS
Tebrik Galerisi sosyalag Toplu Sms Hizmeti nikah
İmar Daire Başkanlığı Yönetmeliği

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

 

2. BÖLÜM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLERİN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 2)
İmar Planlama Müdürlüğü
Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Madde 2.a)  Amaç ve Kapsam
      Bu yönetmelik İmar Planlama Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla ve Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Planlama Müdürlüğü çalışmalarını kapsayacak şekilde tanzim edilmiştir.
Madde 2.b) Müdürlüğün Tanımı
      3194 sayılı İmar Yasası gereğince “mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak “Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılması gereken nazım imar planlarının, bütünlüğünün sağlanması, Adana Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları içindeki alanın uzun vadede gelişmesinin yönlendirilmesi, kontrol altında tutulması, sağlıklaştırılması, doğal tarih ve kültürel değerlerinin korunması amacı ile nüfus, sosyal ve ekonomik yapı, konut ulaşım, turizm altyapı gibi metropoliten gelişme unsurlarına ilişkin olarak, imar planlarını ve yatırım  kararlarını yönlendiren, stratejik hedefleri politikaları ve arazi kullanım kararlarını belirleyen, üst ölçekli planlar çerçevesinde görev alanlarında nazım imar planlarını hazırlayan ve güncel halde tutulmasını sağlayan birimdir.
Görev Yetki ve Sorumluluklar
Madde 2.c) Müdürlüğün Görevleri
      Müdürlüğün genel olarak görevleri şunlardır:
      İmar Planlama Müdürlüğü, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
      -3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri olmak üzere ilgili kanun ve yönetmelikler ile Bakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge Talimat ve bildirimler çerçevesinde olmak üzere,

 • Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.
 • İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılan – yaptırılan ve İlçe Meclis Kararına bağlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini ve bu planlara yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Başkanlık Makamına sunmak,
 • Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılması gereken nazım imar planlarının, bütünlüğünün sağlanması, Adana Büyükşehir Belediye yetki sınırları içindeki alanın uzun vadede gelişmesinin yönlendirilmesi, kontrol altında tutulması, sağlıklaştırılması, doğal tarihi ve kültürel değerlerinin korunması amacı ile uygulamayı yönlendirecek ölçeklerde planı hazırlamak.
 • Nazım imar planlarına göre hazırlanacak eylem planları kapsamında öncelikli bölgelerde kentsel tasarım projelerini ve yatırım projelerini ilgili planlama ve yatırım müdürlükleri ile koordineli olarak tayin etmek.
 • Nazım imar planlarının hazırlanmasında ilgili Kurum Kuruluşlar, sivil toplum örgütler ile koordinasyon sağlamak, yetki sınırları içindeki yatırım programlarının imar planları ile uygunluk ve entegrasyonunu temin etmek.
 • Planlama çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak bilgi ve dökümanların tasnif ve depolanmasını, bu dökümanların uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesi sağlamak,
 • Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda nazım imar planlarının yapmak veya yaptırmak ile mer’i nazım imar planlarını üst ölçekli plan kararlarına göre revizyonu yapmak veya yaptırmak.
 • İlgili birim tarafından yapılan ulaşım planlaması çalışmalarına nazım imar planı karar ve inisiyatifi doğrultusunda irdelemek ve görüş bildirmek.
 • İlçe Belediyelerince hazırlanan ve teklif edilen planların nazım imar planı karar ve inisiyatifi doğrultusunda irdelemek ve görüş bildirmek.
 • Her ölçekli nazım imar planlarına ilişkin değişiklik teklifleri ve onanlı planlara yapılan itirazlar ile plan iptal davaları ile planların uygulanmasına ilişkin tereddüde düşülen konularda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak ve görüş bildirmek.

- Koruma amaçlı imar planlarında tescilli veya önerilecek eski eserleri incelemek, fişlemek ve fotoğraf çekimi ile ekoloji tespiti yapmak – yaptırmak.

 • 1/5000 ölçekli onanlı imar planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Başkanlık Makamına sunmak, bu konuya ilişkin Meclis Kararının gereğini yapmak.
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği, koruma amaçlı imar planlarında ve benzeri çalışmalarda ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
 • Belediyenin yetki ve sorumluluk sahasındaki yerlerdeki imar durumlarını düzenlemek
 • Belediye Başkanı ve üst makamların emirlerini ve mevzuatın gereklerini uygulamak ve uygulatmak

 

Madde 2.d) Müdürlüğün Sorumluluğu
            Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

Yetkileri:

 • Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
 • Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak.
 • Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derecede imza yetkisi
 • Disiplin Amiri olarak personeline mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
 • Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıları giderme yetkisi
 • Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine binaen bir güne kadar mazeretini vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, diğer görevlilerin yıllık izin kullanmış zamanlarını tespit etme yetkisi.
 • Müdürlük ile ilgili tüm görev ve belgelerin ilgililere dağıtımını, maiyetindeki personel arasındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak.
 • İlgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından ilgili Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına, Genel Sekreter ve Büyükşehir Belediye Başkanına karşı sorumludur.
 • Belediye Başkanı ve üst makamların emirlerini ve mevzuatın gereklerini uygulamak ve uygulatmak

 

2.e) Personelin Çalışma Usul ve Esasları

 • Teknik Personel
  • Şehir Plancısı, Mimar, Harita Mühendisi ve diğer Mühendislik mesleklerinden oluşur.
  • Bu yönetmelikte belirtilen iş ve çalışmaların kendisine verilenleri zamanında ve eksiksiz tamamlamak
  • Görevleri ile ilgili müdüre bilgi vermek ve düşüncelerini bildirmek
  • Süreç gerektiren işlerde işin gidişatı ile ilgili müdüre bilgi vermek
  • Mevzuat gereği kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde diğer ilgili Müdürlüklerle irtibatlı çalışarak aksayan durumlarda müdürlüğünü bilgilendirmek ve düşüncelerini bildirmek.

 

 • Büro Elemanları
 • Arşiv Sorumlusu

 

  • İşlemleri tamamlanan imar plan dosyalarının uygun düzende arşivlenmesi, arşiv kayıtlarına işlenmesi, arşiv kayıtlarının güncellenmesi
  • Dosyaların ve arşiv odasının kapalı tutulmasını temin etmek, görevi ile ilgili müdürüne bilgi vermek, düşüncelerini iletmek
  • Plan dosyaları ile ilgili devam eden işlemlere yönelik paftaların mühür, etiketleme, renklendirme gibi işlemlerini yapmak
  • Arşiv odasında bulunan tüm evrak dökümanın muhafazasını sağlamak, belgelerin müdürün bilgi dahilinde zimmetli verilmesi ve dönüşünün takip edilmesi
 • Yazı Takip Sorumlusu

 

  • Bağlı bulunduğu müdürlükten gelen yazıların aynı gün içinde eksiksiz ve yazışma kurallarına uygun yazılmasını temin etmek
  • Gerektiğinde diğer müdürlük ve birimlerin yazışmalarını yapmak
  • Her türlü yazışma ile ilgili evrakın birer suretini ilgili dosyada muhafaza etmek,
  • Yazıların yürürlükteki prensiplere uygunluğu, koordinasyon yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,
  • İmzaya sunulacak her tür yazıyı, yazışma sistemine uygun olarak hazırlamak.

 

Madde 2.e) Gelir ve Giderler
Gelirler
                  İmar Planlama Müdürlüğünün gelirleri bütçede yer alan ve Belediye Meclisince kabul gören imarla ilgili harçlardan ve ücretlerden alınır.
Giderler

 

İmar Planlama Müdürlüğünün personel, demirbaş eşya, kırtasiye, araç ve gereç, akaryakıt, giyecek, yedek parça ve diğer giderleri, her yıl Belediye bütçesinde koyulacak ödeneklerle karşılanır.

MADDE 3)
İMAR UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
           
Madde 3.a) Amaç
            Adana Büyükşehir Belediyesi, Şehircilik  ve İmar Daire Başkanlığı, İmar Uygulama Şube Müdürlüğünün Hukuki dayanağı gereği, teşkilatını, görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma yönetme ve esaslarını ortaya koymak sureti ile hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde ilgili belediye ve birimlerle birlikte yürütülmesini sağlamak
Madde 3.b) Kapsam
            5216 ve 5393 sayılı yasalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında kalan ilçe ve Belediyelerinin sınırlarını kapsar
Madde 3.c) Hukuki Dayanak
            23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 03.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu, 03.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu, ve ilgili sair yasal mevzuat hükümleri

Madde 3.d) Teşkilat Yapısı
            İmar Uygulama Şube müdürlüğü aşağıda zikredilen personelden oluşur.

 • Müdür
 • Mimar
 • İnşaat Mühendisi
 • Elektrik Mühendisi
 • Makine Mühendisi
 • İnşaat Teknikeri
 • Harita teknikeri
 • Hizmeti

 

 

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUK
Madde 3.e) Müdürlüğün Görev, Yeki ve Sorumlulukları
            Müdürlüğün Görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
1.Büyükşehir belediyesi mücavir alanları içerisinde bulunan orman köylerinde yapılacak inşaatların Yapı Ruhsatlarının ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinin  müracaatlarını değerlendirilip sonuçlandırmak
2.3194 Sayılı İmar Kanununa ve Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine göre fen ön ve son vizesini vermek
3.Mevzuata uygun geçiş yolu izin belgesi düzenlenmesi için imar mevzuatı yönünden ilgili müdürlüğe görüş bildirmek.
4.İlçe ve belediyelerini imar yönetmeliği ve diğer mevzuatlarla ilgili bilgilendirmek ve çelişkili konularda koordinasyon kurulu gibi görev yapmak
5.Başkanlık makamından alınan emirleri meri-i mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek
6.Belediye Başkanı ve üst makamların emirlerini ve mevzuatın gereklerini uygulamak ve uygulatmak

 

Madde 3.f) Personelin Görev, ve Yetki ve Sorumlulukları
Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluk aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
a)İmar Uygulama Şube Müdürü
1.Birim yöneticilerin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek
2.İlgili mevzuat, başkanlık, ilgili bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanarak imar uygulama şube müdürlüğünü yönetmek
3.Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve mahiyetine iletmek, duyurmak.
4. Müdürlüğün görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, müdürlüğe bağlı birimlerin  görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi  için yetkisi dahilindeki tedbirleri almak, müdürlük birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Büyükşehir  Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması hususunu üst  makamlara intikal ettirmek
5.Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları inceleme ve  araştırmalar yaprak hazırlattırmak.
6.Üst kademe tarafından istenilen bilgileri temin için iş bölümü gerçekleştirmek
7.Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak
8.Üst makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek ve verilen talimatları almak.
9.Müdürlüğünde yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak.
10.Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden, plan ve programlar yaparak  çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesi uyarınca yürütülmesini sağlamak
11.Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi için de  olanların yapılması sağlamak
12.Belediye başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen Kararlarını  uygulamak,
13.Emri altında görev yapan, disiplin amiri olduğu bütün memurların, maaş ve terfi tekliflerini yapmak özlük haklarını geliştirmek, gizli tezkiye varaklarını düzenlemek  onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yapmak,
14.Personelin denetim ve gözetimini yapmak.
15.belediye sınırları içindeki müdürlük hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
16.Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak.
17.Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili hususlarda Belediye Meclisine bilgi vermek.
18.Personelin çalışmalarını denetlemek ve gerekli yaptırımı uygulamak
19.Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki görevleri de yerine getirmek .
20.Son teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini ve takviye edilmesini sağlamak için Belediye  Başkanlığı’na talepte bulunmak
21.Müdürlüğe ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca uygun görülen  programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama  yetkisini kullanmak
21.Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması  için, Başkanlık makamına önerilerde bulunmak
22.Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak
23.Müdürlük yazışmalarında 1.nci derece imza yetkisi kullanmak.
24.Müdürlük görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, bağlı birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerini izleyerek, işlemlerde uygulanmasını sağlamak
25.Disiplin Amiri olarak memur disiplin suçu işleyen personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek.
26müdürlük görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak
27.afetlerde, Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse diğer, il İlçe, belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunmak, afetzedelere yardımcı olmak.
28.İlgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından ilgili Daire Başkanına, ilgili Genel Sekreter Yardımcısına, genel Sekreter ve Büyükşehir Belediye  Başkanına karşı sorumludur.

            b) Mimar

1)İmar Uygulama Şube Müdürlüğüne Yapı Ruhsatı müracaatında bulunan mimarı projelerin imar kanunu ve imar yönetmeliği çerçevesinde proje kontrolü ve alan  hesabını yapmak
2)Yapı Ruhsatını almış inşaatların seviye tesbitlerinin belirlenmesi ve kontrollerinde görev alır.
3.İnşaat kontrolleri sırasında devam eden inşaatların projeye uygunluğunu kontrol eder.
4.Müdürlük içerisinde devam etmesi gereken işlerle ilgili yazışmaları yapar ve takip eder.
5.Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma izin Belgesi ve fen ön ve son vizesi işlemlerini takip etmede yetkili ve sorumludur.
6.yapı ruhsatı talebinde bulunan inşatların çizim ve hesaplarını dijital ortamda kayıt altında arşivler.
7.Kurumun yapmayı hedeflediği veya yapacağı tesislerin proje çizimini yapmada ve imzalamada yetkilidir.
8.Görevle ilgili konularda Müdürüne bilgi vermek ve düşüncelerini bildirmekle sorumludur.
9.İlgili mevzuat ve yönetmelikle kendine verilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkilerinden zamanında ve gereğince kullanılmasından müdürlük ve daire başkanlığı makamına karşı sorumludur.

           
c) İnşaat Mühendisi ve İnşaat teknikeri

1)Yapı ruhsatı müracaatında bulunan statik ve betonarme projelerinin imar kanunu, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde hesaplarını kontrol etmek ve zemin etüt raporlarını mevzuat çerçevesinde incelemek ve onaylamak.
2.Yapı ruhsatını almış inşaatların seviye tespitlerinin belirlenmesinde ve kontrollerinde  görev alır.
3.Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve fen ön ve son vizesi işlemlerini takip  etmede yetkili ve sorumludur.
4.Müdürlük içerisinde  devam etmesi gereken işlerle ilgili yazışmalar yapar ve takip eder.
5.İnşaat kontrolleri sırasında devam eden inşaatların projeye uygunluğunu kontrol eder.
6.Görevle ilgili konularda Müdürüne bilgi vermek ve düşüncelerini bildirmekle  sorumludur.
7.İlgili mevzuat ve bu yönetmelikle kendine verilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkilerini zamanında ve gereğince kullanılmasından müdürlük ve daire Başkanlığı Makamına karşı sorumludur.

           
d)Elektrik Mühendisi ve Makine Mühendisi

1.Yapı ruhsatı  müracaatında bulunan ve sıhhi tesisat projelerine, meslek gruplarına göre imar kanunu, yönetmelik ve diğer mevzuatlar çerçevesinde proje  kontrolü yapmak.
2.yapı ruhsatını almış inşaatların seviye tespitlerinin belirlenmesinde ve kontrollerinde  görev alır.
3.Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve fen ön ve son vizesi işlemlerini takip etmede yetkili ve sorumludur.
4.Müdürlük içerisinde devam etmesi gereken işlerle ilgili yazışmaları yapar ve takip eder.
5.İnşaatın kontrolleri sırasında devam eden inşaatların projeye uygunluğunu kontrol eder
6.Görevle ilgili konularda Müdürüne bilgi vermek ve düşüncelerini bildirmekle sorumludur.
7.İlgili mevzuat ve bu yönetmelikle kendine verilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasında müdürlük ve Daire Başkanlığı makamına karşı sorumludur.
            e) Harita Teknikeri :
1.Yapı  ruhsatını almış inşaatların tespitlerinin  belirlenmesinde ve kontrollerinde görev alınır.
2.Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve fen ön ve son vizesi işlemleri takip etmede yetkili ve sorumludur.
3.Müdürlük içerisinde devam etmesi gereken işlerle ilgili yazışmaları yapar ve takip eder.
4.İnşaat kontrolleri sırasında devam eden inşaatların projeye uygunluğunu kontrol eder.
5.Görevle ilgili konularda Müdürüne bilgi vermek ve düşüncelerini bildirmekle sorumludur.
6.İlgili mevzuat ve yönetmelikle kendine verilen görevlerin yerine getirilmesinden  yetkilerinden zamanında ve gereğince kullanılmasından Müdürlük ve Daire Başkanlığı makamına karşı sorumludur.
            f)Hizmetli
            Yetkili makamların verdiği emirleri yerine getirmek
            Müdürlüğe ait olan evrakların takip işlemlerini yapar
Madde 3.f) Gelen ve Giden Evrakta Yapılacak İşlem
1.Daire Başkanlığından Müdürlüğe havaleli gelen önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele (Mimar, İnşaat Teknikeri, Harita Teknikeri) havale edilir.
Personel evrakın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.
2.Evraklar ilgili personele havale ile verilir. Gelen ve giden evraklar kayıt defterine sayılarına göre işlenir.
3.Müdürlük personeline verilen ve belediye dışına gönderilen dosyalar, belgeler ve bütün yazılar zimmet usulü alınır, verilir yede posta yolu ile zimmet usulü gönderilir.

Madde 3.g) Gelir ve Giderler
                                               Gelirler
            İmar Müdürlüğünün gelirleri bütçede yer alan ve belediye Meclisince kabul gören imarla ilgili harçlardan ve ücretlerden alınır.
                                               Giderler

                       

İmar Müdürlüğünün personel, demirbaş eşya, kırtasiye, araç ve gereç, akaryakıt, giyecek, yedek parça ve diğer giderleri, her yıl belediye bütçesinden koyulacak ödeneklerle karşılanır.

MADDE 4)
   
                                                   Harita Şube Müdürlüğü
Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Madde 4.a) Amaç ve Kapsam:
Bu yönetmelik Harita Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla ve Adana Büyükşehir Belediyesi Harita Şube Müdürlüğü çalışmalarını kapsayacak şekilde tanzim edilmiştir.

Madde 4.b)  Müdürlüğün Tanımı:
3194 sayılı İmar Yasası ve diğer mevzuatlar gereğince Belediyemiz yetki alanı içerisinde imar planlarına uygun gelişmenin sağlanması için her türlü haritasal iş ve işlemleri yapan birimdir.
Madde 4.c)Görev, Yetki Ve Sorumluluklar
a) Müdürlüğün Görevleri:
            Müdürlüğün genel olarak görevleri şunlardır.
            -3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile Bakanlık, İlgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge Talimat ve Bildiriler çerçevesinde olmak üzere,

 • Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.
 • Harita Müdürlüğü; sınırlarımız içerisinde 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri ile Büyük Ölçekli Harita yapım yönetmeliğine uygun halihazır haritalar yapmak ve yaptırmak.
 • Yetki alanlarımız içinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına uygun imar uygulamaları yapmak, yaptırmak
 • İlçe Belediyeleri tarafından yapılması gereken ancak 1 yıl içerisinde yapılmayan imar uygulamalarını 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine istinaden yapmak ve yaptırmak.
 • Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü imar uygulamalarını 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine istinaden yapmak ve yaptırmak.
 • İlçe Belediyeleri tarafından 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesine göre yapılan veya yaptırılan imar uygulamalarını kontrol etmek ve onaylamak.
 • Harita ve İmar hizmetleri konusunda yetki alanımız içerisinde bulunan belediyeler arası koordinasyonu sağlamak.
 • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı Planlama, İmar Uygulama, Kamulaştırma, Numarataj ve Mevzuata Aykırı Yapılar ile Proje Şube Müdürlüklerine teknik destek vermek ve koordineli çalışmak
 • Plankote ve temel vizeleri ile su basman kotunu vermek.

10. Hukuk Müşavirliği ile Belediyemize karşı açılan imar davalarında birlikte çalışmak.
11. Fen İşleri Daire Başkanlığı ve bağlı şube müdürlükleri olan Yol, Park ve Bahçeler, Trafik Sinyalizasyon ile koordineli çalışarak yapılacak projelerin araziye aplikasyonunu yapmak.
12. Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı raylı sistem projesine teknik destek vermek.
13. Üretilen her türlü Haritayı usulüne uygun olarak arşivlemek ve ilgili birimlerin hizmetine sunmak.
14. Ücret karşılığı verilecek hizmetlerin fiyatlarını tespit etmek, meclis kararı doğrultusunda belirlenen bu ücretlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak.
15. Yetki alanlarımızda imar çapı vermek.
16. Belediyemiz gayrimenkullerinde ifraz ve tevhid işlemlerini yapmak.
Madde  4.d) Müdürlüğün Sorumluluğu:        
            Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.
Madde 4.e)  Müdür’ün Görev Yetki ve Sorumlulukları:

 • Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek ve Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine verilen imarla ilgili görevlerden Harita Şubesini ilgilendirenleri yapmak,  yaptırmak
 • İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Genelge, Bildiri, Prensip kararları ve Talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek.
 • Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek, Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Büyükşehir Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek.
 • Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.
 • Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.
 • Üst kademe tarafından istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek.
 • Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip emrindeki personele açıklamalarda bulunmak.
 • Üst Makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, talimatlar almak.
 • Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp ve programlayarak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.
 • Müdürlüğünce yapılan işlemler ile kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yaparak, sonucunu Daire Başkanına bildirmek.
 • Üst Makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek.
 • Belediye Başkanı ve üst makamların emirlerini ve mevzuatın gereklerini uygulamak ve uygulatmak

 

YETKİLERİ:

 • Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
 • Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak
 • Müdürlük ile ilgili yazışmalarda. 1. derece imza yetkisi
 • Disiplin Amiri olarak personeline mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
 • Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
 • Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine binaen bir güne kadar mazeretini vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,  diğer görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek yetkisi.
 • Müdürlük ile ilgili tüm görev, yetki ve belgelerin ilgililere dağıtımını, maiyetindeki personel arasındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak.

Madde 4.f) PERSONELİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI:

1-Arazi Ekibi:
- Harita ve Kadastro Mühendisi,2 adet Harita Teknikeri veya teknisyeni, reflektörcü ve şoförden oluşur.
- Belediyenin tüm birimlerinden gelen ve 3.maddenin 2, 8, 10, 11, 13. bentlerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak.   
- Görevleri ile ilgili konuda müdüre bilgi vermek ve düşüncelerini bildirmek,
-İlgili mevzuat ve yönetmeliklerle kendine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanılmasından müdürlük ve daire başkanlığına karşı sorumludur
2-Kontrol Mühendisleri:
-Harita ve Kadastro Mühendislerinden oluşur.
-3. madde de belirtilen hizmetleri yerine getirmek
-Görevleri ile ilgili konuda müdüre bilgi vermek ve düşüncelerini bildirmek,
-İlgili mevzuat ve yönetmeliklerle kendine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanılmasından müdürlük ve daire başkanlığına karşı sorumludur

3-Büro Elemanları:
-Harita ve Kadastro Mühendisi, Harita Teknikeri, Harita Teknisyeni, Teknik Ressam ve Hizmetliden oluşur.
-3.maddede belirtilen işlerin büro ile ilgili kısımlarını yürütmek.
-Görevleri ile ilgili konuda müdüre bilgi vermek ve düşüncelerini bildirmek,
-İlgili mevzuat ve yönetmeliklerle kendine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanılmasından müdürlük ve daire başkanlığına karşı sorumludur

Madde 4.g) Gelen – Giden Evraka Yapılacak İşlem:
-Daire Başkanlığından Müdürlüğe havaleli gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele ( Harita Mühendisi, Harita Teknikeri, Harita Teknisyeni ) havale edilir. Personel evrakın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.
-Evraklar ilgili personele havale ile verilir. Gelen ve giden evraklar kayıt defterine sayılarına göre işlenir.
-Müdürlük personeline verilen ve Belediye dışına gönderilen dosyalar, belgeler ve bütün yazılar zimmet usulü alınır, verilir yada zimmet usulü ile gönderilir.
Madde 4.h) Gelir ve Giderler:
Gelirler:
 Harita Şube Müdürlüğünün gelirleri bütçede yer alan ve Belediye Meclisince kabul gören imarla ilgili harçlardan ve ücretlerden alınır.
Giderler:
Harita Şube Müdürlüğünün personel, demirbaş eşya, kırtasiye, araç ve gereç, yedek parça ve diğer giderleri, her yıl Belediye bütçesine konulacak ödeneklerle karşılanır.

 

 

MADDE 5)
PROJE  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Genel Hükümler

Madde 5.a)      Amaç
            Adana Büyükşehir Belediyesi, Şehircilik ve İmar Daire Başkanlığı, Proje  Şube Müdürlüğünün hukuki dayanağı gereği, teşkilatını, görev , yetki, sorumlukları ile çalışma yöntem ve esaslarını ortaya koymak sureti ile hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde ilgili belediye ve birimlerle birlikte yürütülmesini sağlamak

Madde5.b )  Kapsam
5216 ve 5393 sayılı yasalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında kalan ilçe ve ilk kademe Belediyelerinin sınırlarını kapsar
Madde 5.c) Hukuki  Dayanak
Proje şube müdürlüğü 23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 03.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu, 03.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili sair yasal mevzuat  hükümleri.

Madde 5.d) Teşkilat Yapısı
Proje  Şube Müdürlüğü aşağıda zikredilen personelden oluşur:
           

 • Müdür
 • Mimar
 • Peyzaj Mimarı
 • İnşaat mühendisi
 • Makine teknikeri
 • Peyzaj Teknikeri
 • İç mimar

Görev, Yetki ve Sorumluluk
Madde 5.f) Müdürlüğün Görev ,Yetki ve Sorumlulukları

Müdürlüğün Görev,yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 1. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki arazilere park,yeşil alan,rekreasyon alanı,spor alanları projeleri hazırlamak ve kontrollüğünü yapmak.
 2. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki arazilere yapılan yapıların mimari projelerini hazırlamak ve kontrollüğünü yapmak.
 3. 23.11.2005 tarih ve 344 sayılı karar gereği Adana Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki meydan,bulvar,cadde,ana yollar ve bu yerlere cephesi bulunan yapılarda, yapı estetiği ve bahçe düzenlemelerine yönelik uyulması gerekli hükümlerin uygulatılması işlemlerini yerine getirmek ve denetlemek.
 4. Büyükşehir belediyesi sorumluluk alanındaki mimarisi hazırlanan bütün projelerin statik,dinamik analizlerini yapmak betonarme projelerini hazırlayarak kontrol edilmesi hizmetlerini yürütmek.

Madde 5.g) Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Personelin Görev , Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
a)Proje  Şube Müdürü

 1. Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.
 2. İlgili mevzuat, başkanlık, ilgili bakanlıklar ve Büyükşehir belediye başkanlığı genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanarak proje şube müdürlüğünü yönetmek.
 3. Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve mahiyetine iletmek, duyurmak.
 4. Müdürlüğün görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dahilindeki tedbirleri almak, müdürlük birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Büyükşehir Belediye Başkanlığından prensip kararları  alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek.
 5. Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlattırmak.
 6. Üst kademe tarafından istenilen bilgileri temin için birimlerinde iş bölümü gerçekleştirmek
 7. Gerektiği taktirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak.
 8. Üst makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek ve verilen talimatları almak.
 9. Müdürlüğünde yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak.
 10. Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.
 11. Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi için de olanların yapılması sağlamak.
 12. Belediye başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,
 13. Emri altında görev yapan, disiplin  amiri olduğu bütün memurların, maaş ve terfi tekliflerini yapmak özlük haklarını geliştirmek, gizli tezkiye varaklarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,
 14. Personelin denetim ve gözetimini yapmak,
 15. Belediye sınırları içindeki müdürlük hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
 16. Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak.
 17. Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili hususlarda Belediye Meclisine bilgi vermek.
 18. Personelinin çalışmalarını denetlemek ve gerekli yaptırımı uygulamak.
 19. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki görevleri de yerine getirmek.
 20. Son teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini ve takviye edilmesini sağlamak için Belediye Başkanlığı ‘na talepte bulunmak.  
 21. Müdürlüğe ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisini kullanmak.
 22. Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan ,  yeni tedbirlerin  ve yetkilerin alınması için , Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.
 23. Müdürlük yazışmalarında 1’nci derece imza yetkisi kullanmak.
 24. Müdürlük görevleri zamanında ve eskizsiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, bağlı birimlerin görevleri  ile  ilgili  mevzuat değişikliklerini izleyerek, işlemlerde uygulanmasını sağlamak.
 25. Disiplin Amiri olarak memur disiplin suçu işleyen personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek.
 26. Müdürlük görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.
 27. İlgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından ilgili Daire Başkanına, ilgili Genel Sekreter Yardımcısına, Genel Sekreter ve Büyükşehir Belediye Başkanına karşı sorumludur.
 28. Belediye Başkanı ve üst makamların emirlerini ve mevzuatın gereklerini uygulamak ve uygulatmak

 

              b)   Mimar 

  • Kurumun yapmayı hedeflediği bina,yol,kaldırım,meydan gibi yerlerin projelerini            hazırlamakta ve imzalamakta yetkilidir.
  • İnşaatı devam eden projelerin, projeye uygunluğunu  kontrol eder.
  • Müdürlük içerisinde mimarlıkla ilgili devam etmesi gereken işlerle ilgili yazışmaları yapar ve takip eder.
  • Görevle ilgili konularda Müdürüne bilgi vermek ve düşüncelerini bildirmekle sorumludur.
  • İlgili mevzuat  ve  bu yönetmelikle kendine verilen görevlerin yerine getirilmesinden ,yetkilerinden zamanında ve gereğince kullanılmasından müdürlük ve daire başkanlığı makamına karşı sorumludur.

 

b) Peyzaj Mimarı

 • Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki arazilere park,yeşil alan,rekreasyon alanı,spor alanları projeleri hazırlamak ve kontrollüğünü yapmak
 • Adana Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki meydan,bulvar,cadde,ana yollar ve bu yerlere cephesi bulunan yapılarda, yapı estetiği ve bahçe düzenlemelerine yönelik uyulması gerekli hükümlerin uygulatılması işlemlerini yerine getirmek ve denetlemektir.
 • İlgili yönetmelikler kapsamında çeşitli komisyonlarda görev almak

c) İnşaat Mühendisi

 • Proje Şubesinde hazırlanan tüm projelerin statik-dinamik analizlerinin ve betonarme projelerinin hazırlanması ve kontrol edilmesi.

d) Tekniker ( Makine teknikeri,Peyzaj Tekinikeri)

 • Proje Şubesinde hazırlanan tüm projelerin  çizimini yapmak.
 • Arşiv oluşturmak
 • İlgili yönetmelikler kapsamında çeşitli komisyonlarda görev almak
 • Şubeye gelen-giden evrakların düzenlenmesi

            e) İç mimar

 • Proje şubesinde hazırlanan tüm projelerin detay projelerinin hazırlanması
 • İlgili yönetmelikler kapsamında çeşitli komisyonlarda görev almak

 

            Madde 5.h)   GELEN GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEM:

 1. Daire Başkanlığından Müdürlüğe havaleli gelen  evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele(Mimar,İnşaat Mühendisi,Peyzaj Mimarı,Makine,Peyzaj Teknikeri,İç mimara) havale edilir. Personel evrakın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.
 2. Evraklar ilgili personele havale ile  verilir. Gelen ve giden evraklar  kayıt defterine sayılarına göre işlenir. 
 3. Müdürlük personeline verilen ve belediye dışına gönderilen dosyalar, belgeler ve bütün yazılar zimmet usulü alınır, verilir ya da posta yolu ile zimmet usulü gönderilir.

 

 

Madde 5.ı)Gelirler Ve Giderler
        Proje Şube Müdürlüğünün gelirleri bütçede yer alan  ve belediye Meclisince kabul gören imarla ilgili harçlardan ve ücretlerden alınır.
Gelirler
Proje şube müdürlüğünün gelirleri bütçede yer alan ve belediye meclisince kabul gören imarla ilgili harçlardan ve ücretlerden alınır.
Giderler


         Proje Şube  Müdürlüğünün personel, demirbaş eşya, kırtasiye, araç ve gereç, yedek parça ve diğer giderleri, her yıl belediye bütçesinde koyulacak ödeneklerle karşılanır.

5-a KENTSEL TASARIM BİRİMİ

Madde 5.1)     Amaç:
Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde;ilan,reklam ve tanıtım amacıyla konulan pano, tanıtıcı levha ve benzerlerinin yol açtığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu ve kuruluşların uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar.
Madde 5.2)     Kapsam:
Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin yetki, görev ve sorumluluk alanlarını kapsar.
Madde 5.3)     Birim personelleri:

 • Komisyon başkanı
 • 3 teknik eleman
 • 1 zabıta memuru
 • 1 çevre koruma müdürü

 

Madde 5.4)     Görevleri:

 1. 13.05.2005 tarih ve 232 sayılı meclis kararı ile yürülüğe giren İlan Reklam Yönetmeliğinin hükümlerine uygun, Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ana cadde, meydan ve bulvarlar üzerindeki ve cephesi bulunan yapılar üzerindeki reklam tabelalarının uygunluk belgelerini vermekle sorumludur.
 2. 23.11.2005 tarih ve 344 sayılı Meclis kararı gereği Adana Büyükşehir Belediyesi yetki alanlarında bulunan meydan, bulvar, cadde anayol ile binalara cephesi bulunan yapılardaki yapı estetiği ve bahçe düzenlemesine yönelik projelere onay vermek ve gerek duyulan cadde ve bulvarlarda Kentsel Tasarım Projeleri hazırlamakla sorumludur.

İmar yönetmeliğinin 7001/B bendinde belirtilen kentsel gereksinimlerle ilgili yapıların vb. ünitelerin izinlerini vermekle sorumludur.

Madde 5.5)     Gelirler ve Giderler
Gelirler
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının gelirleri bütçede yer alan ve belediye meclisince kabul gören imarla ilgili harçlardan ve ücretlerden alınır.
Giderler
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının personel, demirbaş eşya,kırtasiye, araç ve gereç, yedek parça ve diğer giderleri, her yıl belediye bütçesinde koyulacak ödeneklerle karşılanır.
MADDE 6)

NUMARATAJ  VE MEVZUATA AYKIRI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
Genel Hükümler
Madde 6.a) Amaç
Adana Büyükşehir Belediyesi, Şehircilik ve İmar Daire Başkanlığı, Numarataj ve Mevzuata Aykırı Şube Müdürlüğünün hukuki dayanağı gereği, teşkilatını, görev, yetki, sorumlukları ile çalışma yöntem ve esaslarını ortaya koymak sureti ile hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde ilgili belediye ve birimlerle birlikte yürütülmesini sağlamak
Madde 6. b) Kapsam
5216 ve 5393 sayılı yasalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında kalan ilçe ve ilk kademe Belediyelerinin sınırlarını kapsar
Madde 6.c) Hukuki  Dayanak
Numarataj ve Mevzuata Aykırı Şube Müdürlüğü 23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 03.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu, 03.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu yasal mevzuat  hükümleri.
Madde 6.c)Teşkilat Yapısı
Numarataj ve Mevzuata Aykırı Şube Müdürlüğü aşağıda zikredilen personelden oluşur:
           

   • Müdür
   • İnşaat Mühendisi
   • İnşaat Teknikeri
   • Numarataj Memuru
   • Bilgisayar Opr.
   • Şoför
   • Hizmetli

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk
Madde 6.e) Müdürlüğün Görev ,Yetki ve Sorumlulukları
Müdürlüğün Görev,yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 • Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları içerisinde bulunan orman köylerinde yapılacak inşaatların numarataj işlemlerini yapmak ve adreslerini vermek.
 • Adana Büyükşehir Belediyesi Mücavir alanları içerisinde ruhsatlı ve ruhsatsız inşaatların kontrolü yapılarak 5216 sayılı çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması.
 • Belediyemiz tarafından kamulaştırılan binaların yıkım işini gerçekleştirmek.
 • İlçe  ve ilk kademe  belediyelerini imar yönetmeliği ve  diğer mevzuatlarla ilgili  bilgilendirmek ve çelişkili konularda koordinasyon kurulu gibi görev yapmak
 • Başkanlık makamından alınan emirleri mer-i mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek
 • 5216 Sayılı yasanın 11.madde hükümlerince İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin imar denetim hizmetlerini yürütmek.

 

Madde 6.f) Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Personelin Görev , Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
a) Numarataj ve Mevzuata Aykırı Yapılar Şube Müdürü

 • Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.
 • İlgili mevzuat, başkanlık, ilgili bakanlıklar ve Büyükşehir belediye başkanlığı genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanarak Numarataj ve Mevzuata Aykırı Şube Müdürlüğünü yönetmek.
 • Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve mahiyetine iletmek, duyurmak.
 • Müdürlüğün görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dahilindeki tedbirleri almak, müdürlük birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Büyükşehir Belediye Başkanlığından prensip kararları  alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek.
 • Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlattırmak.
 • Üst kademe tarafından istenilen bilgileri temin için birimlerinde iş bölümü gerçekleştirmek
 • Gerektiği taktirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak.
 • üst makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek ve verilen talimatları almak.
 • Müdürlüğünde yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak.
 • Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.
 • Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi için de olanların yapılması sağlamak.
 • Belediye başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,
 • Emri altında görev yapan, disiplin amiri olduğu bütün memurların, maaş ve terfi tekliflerini yapmak özlük haklarını geliştirmek, gizli tezkiye varaklarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,
 • Personelin denetim ve gözetimini yapmak,
 • Belediye sınırları içindeki müdürlük hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
 • Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak.
 • Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili hususlarda Belediye Meclisine bilgi vermek.
 • Personelinin çalışmalarını denetlemek ve gerekli yaptırımı uygulamak.
 • Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki görevleri de yerine getirmek.
 • Son teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini ve takviye edilmesini sağlamak için Belediye Başkanlığı’na talepte bulunmak.  
 • Müdürlüğe ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisini kullanmak.
 • Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan ,  yeni tedbirlerin  ve yetkilerin alınması için , Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.
 • Müdürlük yazışmalarında 1’nci derece imza yetkisi kullanmak.
 • müdürlük görevleri zamanında ve eskizsiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, bağlı birimlerin görevleri  ile  ilgili  mevzuat değişikliklerini izleyerek, işlemlerde uygulanmasını sağlamak.
 • Disiplin Amiri olarak memur disiplin suçu işleyen personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek.
 • Müdürlük görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Afetlerde, Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse diğer, il ilçe, belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunmak, afetzedelere yardımcı olmak.
 • İlgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından ilgili Daire Başkanına, ilgili Genel Sekreter Yardımcısına, Genel Sekreter ve Büyükşehir Belediye Başkanına karşı sorumludur.
 • Belediye Başkanı ve üst makamların emirlerini ve mevzuatın gereklerini uygulamak ve uygulatmak

 

              b)   Teknik Eleman

 • Belediyemiz sınırları içerisinde ruhsatlı ruhsatsız bütün inşatların kontrollerini yapmak
 • Müdürlük içerisinde devam etmesi gereken işlerle ilgili yazışmaları yapar ve takip eder.
 • Yapı ruhsatı talebinde bulunan inşaatların çizim ve hesaplarını dijital ortamda kayıt altında arşivler.
 • Görevle ilgili konularda Müdürüne bilgi vermek ve düşüncelerini bildirmekle sorumludur.
 • İlgili mevzuat ve bu yönetmelikle kendine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, yetkilerinden zamanında ve gereğince kullanılmasından müdürlük ve daire başkanlığı makamına karşı sorumludur.
 • Mevzuata Aykırı bulunan yapıların yasalar çerçevesinde yıkımını gerçekleştirmek.

                     

             c) Memur (Numarataj Memuru)

 • Numarataj çalışmalarını yapar ve adresleri girer.

              d) Hizmetli:                                                                                           
            Yetkili makamların verdiği emirleri yerine getirmek.

 Madde 6.g)  Gelen Giden Evraka Yapılacak İşlem:

 1. Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele(İnşaat Teknikeri ve Memur) havale edilir. Personel evrakın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.
 2. Evraklar ilgili personele havale ile verilir. Gelen ve giden evraklar kayıt defterine sayılarına göre işlenir. 
 3. Müdürlük personeline verilen ve belediye dışına gönderilen dosyalar, belgeler ve bütün yazılar zimmet usulü alınır, verilir yada posta yolu ile zimmet usulü gönderilir.

                             
Madde 6.h) Gelirler ve Giderler   
GELİRLER:
        İmar Müdürlüğün