Adana Hava Durumu
Arama Yap
Adana Büyükşehir Belediyesi Facebook Adana Büyükşehir Belediyesi YouTube Adana Büyükşehir Belediyesi Twitter Adana Büyükşehir Belediyesi RSS
Tebrik Galerisi sosyalag Toplu Sms Hizmeti nikah
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
Adı Mustafa
Soyadı DAĞ
Görevi Park ve Bahçeler Şb. Md. V.
Telefon 322 459 70 23
MİSYON

Sorumluluk  alanlarımızda ki mevcut yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürerek ve yeni açılan yeşil alanların peyzaj düzenlemelerini yaparak halkımızın hizmetine sunmaktır.

 
VİZYON

Kentimizin görsel ve sosyal yapısını geliştirmek.

 
İLKE VE DEĞERLER
  1. Kamu kaynaklarını doğru ve yerinde kullanmak
  2. Vatandaşa sunulan hizmetlerde kalite ve kalıcılığı sağlamak
  3. Vatandaşın Birimimizi ilgilendiren sorunlarını en kısa sürede çözmek
  4. Vatandaşın istek ve fikirlerine önem vermek
 
STRATEJİK AMAÇ

Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gerçeklerine uygun olarak, çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda ekolojik ve denge bilincini oluşturmak.

 
HEDEFLERİMİZ
  1. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak
  2. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürerek kalıcılığı sağlamak
  3. Sorumluluk alanlarımızdaki peyzaj projelerini uygulayarak yeni yeşil alanları vatandaşın hizmetine sunmak


 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Park ve bahçeler şube müdürlüğü 3030 sayılı kanunun 6-A  maddesi  f bendi , 3030 sayılı kanunun  uygulanmasına ait yönetmeliğin 25. Maddesi (a ) ve ( b ) bendleri uyarınca Büyükşehir Belediyelerine verilmiş bulunan Büyükşehir dahilinde yeşil alanlar , yeni parklar ve bahçeler yapmak , sosyal kültürel hizmetleri yerine getirebilmek, spor, dinlenme eğlence yerleri vb. tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, idare ve işletmeleri ilçe Belediyelerine bırakılan park ve bahçelerin ihtiyacını karşılamak üzere sera, fidanlık  ve benzeri tesisleri yapmak ve işletmek görevlerini yürütmekle yükümlüdür.
Bu görev sorumluluğu içerisinde Merkez  İlçelerimizdeki Ana cadde ve bulvarların, refüj ve kaldırımların, parkların, rekreasyon alanlarının, piknik alanlarının, futbol sahaları ve adalarda bulunan yeşil alanların her türlü bakımı, çiçek tava ve partellerinin çiçeklerinin temini, ekimi, dikimi, bakımı, ayrıca su gösteri havuzları ve sulama sistemlerinin bakımı ve işletilmesi işleri sorumluluğumuz dahilinde yürütülmektedir.

 
YAPILAN VE YAPILACAK PROJELER

2010 yılında Büyükşehir Belediyemize bağlı bulunan mezarlıklardaki meydan alanlarının  peyzaj düzenleme projeleri uygulamaya geçirilerek hizmete sunulmuştur. 2011 yılı içerisinde Çobandede Parkı, Adnan Menderes Adası ve Bulvarında bulunan piknik alanlarının peyzaj düzenleme projeleri ve Merkez parkın devamı olan Seyhan İç gölün aktif yeşil alana dönüştürme projelerinin yapılması hedeflenmektedir.

 
MEVZUAT

Park ve bahçeler şube müdürlüğü 3030 sayılı kanunun 6-A  maddesi  f bendi , 3030 sayılı kanunun  uygulanmasına ait yönetmeliğin 25. Maddesi (a ) ve ( b ) bendleri uyarınca Büyükşehir Belediyelerine verilmiş bulunanBüyükşehir dahilinde yeşil alanlar , yeni parklar ve bahçeler yapmak , sosyal kültürel hizmetleri yerine getirebilmek ,spor, dinlenme eğlence yerleri vb. tesisleri yapmak , yaptırmak, işletmek veya işlettirmek  , idare ve işletmeleri ilçe Belediyelerine bırakılan park ve bahçelerin ihtiyacını karşılamak üzere sera, fidanlık  ve benzeri tesisleri yapmak ve işletmek görevlerini yürütmekle yükümlüdür.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA 3030 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sosyo - Kültürel ve Ekonomik Ortak Görevler, Ortak Finansman ve Yatırımlar
    Yeşil Sahalar, Sosyo - Kültürel Hizmetler
    Madde 25 - Büyük şehir dahilinde yeşil sahalar, parklar ve bahçeler yapmak, sosyal ve kültürel hizmetleri yerine getirmek, spor, dinlenme, eğlence yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; büyük şehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin ayrı ayrı veya birlikte yürütecekleri ortak nitelikli görevlerdir. Bu alan ve tesislerden;
    a) Büyük şehirin tümüne hitap eden, 30 dekardan büyük olan ve büyük şehirde sayısı üçten fazla olmayanların idare ve işletmesi büyük şehir belediyelerine aittir. Büyük şehir belediye meclisi 30 dekar limitini bin misline kadar arttırabilir; bu limiti aşmayan ve sayısı üçten fazla olan alan ve tesislerin idare ve işletmesi ilçe belediyelerine devredilir.
    b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılıp işletilen ve biletle girilen en az 10.000 kişilik spor sahaları kompleksi ve tabii eklentileri olan tesisleriyle en az 2.000 kişilik kapalı spor salonları ve tabii eklentilerinden alınacak vergi, resim ve harçlar büyük şehir belediyelerine, diğerleri ilçe belediyelerine aittir.
    c) İdare ve işletmeleri ilçe belediyesine bırakılan park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayan ve karşılayacak olan sera, fidanlık ve benzeri tesisler büyük şehir belediyelerince yapılır ve işletilir.
    d) Büyük şehir belediyesi personelinin lojman, dinlenme ve eğlenmesine tahsis edilen binalar ve tesisler büyükşehir belediyesine aittir. Ancak ilçe belediyeleri personeli de bu tesislerden faydalandırılır.
    İlçe belediyelerinin bu maksatlarla yeni mülk edinme ve tesisler kurma hak ve yetkileri ise saklıdır.