Birimlerimiz

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Evren Evrim Özdemir
  • Telefon: 0322 455 35 00 - 0322 455 37 00
  • Dahili: 0322 355 63 50
  • E-Posta: evrenevrim.ozdemir@adana.bel.tr
  • Adres: Belediye Evleri Mah. 84298 sk. Adana Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Çukurova/Adana
Görevleri


Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 11) – Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlarıdır;

 

a) Engellilerle ilgili veri tabanı oluşturmak,

b) Engelli toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaları yürütmek, sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler yapmak, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,

c) Üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak engellilere yönelik toplum temelli rehabilitasyon programlarını uygulamak,

d) Birime başvuran engelli ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, engellilikle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayıcı, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek,

e) Engelliliği önlemeye yönelik kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınları hazırlamak, yayımlamak ve dağıtmak,

f) Engelli ve aileleri için bilgilendirme, bilinçlendirme hizmetleri vermek, bu hizmetleri verecek personelin teknik bilgi ve beceriye sahip olması için gerekli eğitimi almasını sağlamak,

g) Engellileri nitelikli işgücü haline getirerek, çalışma yaşamına katılmalarını sağlamak üzere mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları için başvuran engellileri değerlendirerek uygun mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitimleri vermek,

h) Ekonomik durumu yetersiz engellilere ve ailelerine ayni ve nakdi yardım yapmak,

i) İhtiyaç halinde engellilerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekanlardan hastane, okul ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ulaşımlarını sağlamak,

j) Bakıma muhtaç engellilere ve yaşlılara bakım hizmeti sunmak veya bu hizmeti ilgili mevzuat gereğince satın almak,

k) Birime başvuran engellilere ve ailelerine psikolojik destek sağlamak, çocukları ile olan davranışlarına kontrol etme becerisi kazandırmak, psikolojik sıkıntıları en aza indirmek ve çocukları ile daha rahat bir iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla bu ailelere psikolog eşliğinde grup terapisi ve bireysel terapi imkanı sağlamak ve eğitim desteği vermek,

l) Müdürlüğün engellilik alanında yapılan hizmetlerini geliştirmek ve genişletmek amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek,

m) Engellilik konusunda yurt içindeki/yurt dışındaki uygulamaların araştırılması, yerinde gözlenmesi, kuruma ve yerel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde uyarlanması çalışmalarında yer almak, iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

n) Engellilere yönelik olarak özel eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak programlar hazırlamak ve eğitim hizmetleri vermek,


o) Engelli ve engelli yakınlarının taleplerini sağlıklı verilere dayanarak tespit etmek amacıyla saha çalışmaları yürütmek, sosyal inceleme çalışmaları yapmak ve bu çalışmalarla ilgili sosyal inceleme raporları düzenlemek,


p) Müdürlüğün engellilere yönelik hizmetlerini sunması sırasında toplum yararına çalışmaya istekli gönüllü bireyleri istek ve becerileri doğrultusunda organize ederek gönüllülük esasları çerçevesinde engellilere ve ailelerine hizmet vermesini sağlamak,


q) Engelli ve yakınlarına yönelik olarak toplumsal gelişmelerden eşit pay alabilmelerini, toplumla bütünleşebilmelerini ve sosyal rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla yaz kampı hizmeti sunmak,


r) İşitme engellilerle sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla Müdürlükten talep eden kurum/kuruluş ve kişilere Türk İşaret Dili Eğitimleri vermek ve görsel materyaller üretmek ve dağıtmak,


s) Yapılan başvurular doğrultusunda Adana Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alanları içerisinde ikamet eden engelli vatandaşlarımıza aralarında ayrım yapmaksızın destek ürünü (baston, akülü tekerlekli sandalye ve manuel tekerlekli sandalye) temini sağlamak ve imkanı olmayan engellilere kendi ikamet adreslerine götürülerek teslim etmek,


t) Engellilerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekanlardan hastane, okul ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ulaşmalarını sağlamak,


u) Engelliler için kısa süreliğine sosyalleşmesi ve aynı zamanda ailelere de bu sırada kendilerine vakit ayıracak zaman dilimi oluşturmak için sosyal donatı, Mola Evleri yapmak,


v) Alzheimer Hastaları için Gündüz Dinlenme Evleri yapmak,


w) Engelli derneklerinde ki vatandaşlarımızın sosyal etkinlikleri adına il içi ve il dışı gezi planları için otobüs taleplerini karşılamak,


x) Dünya Otizm Haftası, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, Engelliler Haftası vs. gibi özel günlerde ayrım yapılmaksızın tüm engelli vatandaşlarımızla birlik beraberlik içinde yemek, seminer, eğlence, bilgi yarışması, hediye dağıtımı gibi program ve etkinlik düzenlemek,


y) Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tahsisinde bulunan yüzme havuzlarının engelli vatandaşlarımız için etkin bir şekilde kullanıma hazırlanmasını sağlamak,


z) Bakıma muhtaç engellilere ve yaşlılara bakım hizmeti sunmak veya bu hizmeti ilgili mevzuat gereğince satın almak,

   aa) Engellilere hizmet sunma sırasında toplum yararına çalışmaya istekli gönüllü bireyleri talep ve becerileri doğrultusunda organize ederek, gönüllülük esasları çerçevesinde engellilere ve ailelerine hizmet verilmesini sağlamak,

     bb) Bakıma muhtaç engellilere ve yaşlılara bakım hizmeti sunmak veya bu hizmeti ilgili mevzuat gereğince satın almak,

     cc) Engellilerin yardımcı ya da refakatçiye ihtiyaç duymaksızın yaşamlarını sürdürebilmeleri için yaşam alanlarındaki fiziki engellerin (Kamu Kurumları, hizmet binaları olmak üzere) kaldırılmasını ve uygun mimari ve kentsel düzenlemelerin hayata geçirilmesi için girişim ve çalışmalar yapmak,

    dd) Engellileri nitelikli işgücü haline getirerek, çalışma yaşamına katılmalarını sağlamak üzere mesleki eğitim programları için başvuran engellileri değerlendirerek uygun mesleki eğitim kurslarına yönlendirmek,

     ee) Mevzuata aykırı olmamak kaydı ile iş imkanı olmayan engellilere belediye otopark, büfe çay bahçesi, dinlenme ve eğlence merkezleri ile uygun görülen gayrimenkulleri fırsat eşitliği çerçevesinde öncelikli olarak engellilere kiralanması için gerekli düzenleme ve uygulamaların yapılması konusunda diğer birim ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak,

     ff) Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engellilere yaşamı kolaylaştırıcı her türlü çalışmayı yapmak,

      gg) Büyükşehir Belediyeleri Engelli Hizmet Birimleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hizmet vermek,

      hh) İdari büro iş ve işlemlerinin denetimini yapmak,

      ii) Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak,

     jj) İl sınırlarında ikamet eden en az müracaat tarihi itibariyle 36 ayı tamamlamış olan, ağır bedensel ve zihinsel engelli bireylerin kısmi zamanlı, yaş ve engel durumlarına uygun olacak şekilde sosyalleşmesi, eğlenceli vakit geçirmesi, psikolojik olarak kendilerini rahat hissetmelerine katkı sağlamak, ailelerin kişisel işlerinden dolayı kendilerine vakit ayırması gerektiğinde Mola Evi adı altında engelli bireyi bırakabileceği yeri ve hizmeti vermektir.

 

Birim Haberleri
1

Meleklerin resimleri sergilendi

 Dünyanın En Güzel Renkleri Karma Resim Sergisi Başkan Zeydan… Daha Fazlası