Altyapı ve Koordinasyon Hizmetleri

Altyapı Koordinasyon Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Aykome Kararları
 

 (1) Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)   Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve
talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,

b)   Bu yönetmeliğin 4. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak
yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, müdürlükler arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere emir ve talimat vermek,

c)   Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

d)   Performans programına uygun olarak dairesinin bütçesini hazırlamak ve onaya sunmak,

e)   Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

f)    Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim  ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek   ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

g)   Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

h)   Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

i)    Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,

j)    Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

k)   Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,

l)    Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

m) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

n)   Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.

Müdürlüklerimiz

 

Dökümanlar

 

Formlar